Message from the Board of Directors

[Please scroll down for Vietnamease and Korean]

Dear UNIS Hanoi Parents,

On behalf of the Board of Directors, I would like to share with you recent Board decisions taken in response to the ongoing COVID-19 crisis. Our responsibility as a Board is to ensure the stability of the school now and in the future. During this unprecedented time of uncertainty and challenge, the Board has worked closely with the Head of School to monitor the ongoing impact of COVID-19, to review decisions on campus reopening, and to monitor enrollments for this year as well as projected enrollments for next year which will impact our school finances and staffing. Of equal concern to the Board is the wellbeing of our school community – the impact of campus closure on our families, the challenges of distance learning and the financial difficulties that some families are experiencing due to this crisis. 

Now and for the foreseeable future there are a number of factors that will continue to impact the School. Travel and visa restrictions and local and international government decision making are two examples that could impact our enrollment and finances in the future. 

As a not-for-profit organization, we rely on tuition fees to support all aspects of our programme and operations. Any additional revenue is designated to reserves to protect the financial stability of the School.

The Board met on April 14th to consider a range of options to support our community throughout this crisis while ensuring the financial stability of UNIS Hanoi in the short and long term. The following decisions were taken:

 1. Development of a Financial Aid Programme. The Board and School leadership are highly concerned about families facing significant financial hardship due to the COVID-19 crisis. A top priority will be to support those families with a financial aid programme so that students can continue their education at UNIS Hanoi during this period. Details about the programme and eligibility will be communicated soon. 
 2. Freeze on Tuition Fees for 2020-2021. In order to support all of our families during this difficult time, the Board approved a freeze on tuition fees for next school year. Thus, the 4.5% tuition increase announced in November 2019 will not be applied to next year.
 3. Freeze on Faculty/Staff compensation for 2020-2021. The Board knows that our teachers are the heart of our learning community. We appreciate how hard they have worked to develop and provide a robust distance learning programme this year. However, given genuine concerns about the financial stability of the school, the Board has decided to freeze all employee salaries for next year. The salary increase announced in November 2019 will not be applied. 
 4. Free Summer Programme for UNIS Hanoi families. The Board and School leadership know that many students and parents would benefit greatly from on-campus learning and activities. Currently, Vietnamese schools are scheduled to reopen on June 15th. Should campus be allowed to open, UNIS Hanoi will offer a summer programme to include social activities, arts and sports. More information on this programme will be provided at a later date. 
 5. The School will work on the possibility of opening the campus to UNIS Hanoi families over the summer (depending on maintenance schedule and necessary works underway to ensure safety for all). 

We hope these decisions will go towards supporting our community at this difficult time and we encourage families in need of support to approach our business office.

Sincerely,
Amie Pollack, PhD
UNIS Hanoi Board Chair

Ref: Message from the Board – Tin Tuc, March 13 

 

[Tiếng Việt]

Kính gửi các quý phụ huynh,

Thay mặt Hội đồng quản trị nhà trường, tôi xin được chia sẻ với các gia đình một số quyết định mới nhất của HĐQT trong việc ứng phó với khủng hoảng dịch vi-rút COVID-19. Trách nhiệm của HĐQT là nhằm đảm bảo tính ổn định cho nhà trường trong giai đoạn hiện tại và cả tương lai. Trong bối cảnh chung với nhiều vấn đề không thể chắc chắn cùng những thách thức chưa từng xảy ra này, HĐQT đã làm việc thường xuyên và chặt chẽ cùng Giám đốc trường để theo dõi đánh giá những tác động mà dịch COVID-19 mang lại, xem xét các quyết định về mở cửa lại trường, theo dõi tình hình tuyển sinh của năm nay cũng như có những dự báo về tuyển sinh cho năm học tới, vì vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính cũng như nguồn nhân lực của nhà trường. Đồng thời, HĐQT cũng hết sức quan tâm đến vấn đề tinh thần của cộng đồng trường – những tác động xảy ra từ việc đóng cửa trường đối với các gia đình, những thách thức của việc học từ xa cũng như những khó khăn về tài chính mà một số gia đình đang phải trải qua trong cuộc khủng hoảng này.

Ngay bây giờ và trong tương lai gần, chúng tôi nhận thấy sẽ tiếp tục có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nhà trường. Việc hạn chế di chuyển và cấp thị thực cũng như các quyết định của các chính phủ ở phạm vi địa phương và quốc tế là hai ví dụ mà có thể gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh chung và tình hình tài chính của nhà trường trong tương lai.

Là một tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận, nhà trường dựa vào nguồn thu từ học phí để trang trải cho các chương trình và chi phí vận hành trường. Phần thặng dư nếu có sẽ được cho vào phần quỹ dự trữ để bảo vệ tính ổn định về tài chính cho nhà trường.

HĐQT đã họp vào ngày 14 tháng 4 để xem xét một loạt các phương án nhằm có thể hỗ trợ cộng đồng trường vượt qua cuộc khủng hoảng này, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định tài chính cho UNIS Hà Nội trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Vì vậy, các quyết định sau đã được HĐQT đưa ra:

 1. Xây dựng một Chương trình Hỗ trợ Tài chính. HĐQT và Ban lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm đến các gia đình hiện đang phải đối diện với những khó khăn về tài chính do dịch COVID-19 mang lại. Ưu tiên hàng đầu của chương trình là để chia sẻ gánh nặng với các gia đình này thông qua hỗ trợ tài chính để học sinh có thể tiếp tục học tại UNIS Hà Nội trong thời gian này. Chi tiết về chương trình và các điều kiện đi kèm sẽ được chúng tôi thông báo sớm.
 2. Không tăng học phí của năm học 2020-2021. Để có thể hỗ trợ tất cả các gia đình trong thời gian khó khăn này, HĐQT đã thông qua quyết định giữ nguyên mức học phí cho năm học tới. Vì vậy, mức tăng 4,5% đã thông báo hồi tháng 11 năm 2019 sẽ không được áp dụng cho năm học tới. 
 3. Không tăng gói lương và phúc lợi cho toàn bộ giáo viên/nhân viên trường năm học 2020-2021. HĐQT hiểu rằng giáo viên là lực lượng cốt lõi trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. Chúng tôi cũng đánh giá cao công sức của tập thể giáo viên trong việc xây dựng và cung cấp một chương trình dạy và học từ xa chất lượng trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước những lo ngại về tính ổn định tài chính của nhà trường, HĐQT đã quyết định không tăng lương cho tất cả đội ngũ giáo viên và nhân viên trường trong năm học tới. Vì vậy, thông tin về việc tăng lương đã thông báo hồi tháng 11 năm 2019 sẽ không được áp dụng.
 4. Tổ chức Chương trình hè miễn phí cho tất cả các gia đình UNIS. HĐQT và Ban lãnh đạo nhà trường cho rằng các hoạt động được tổ chức tại trường của chương trình này sẽ rất hữu ích cho nhiều học sinh và các gia đình. Hiện nay, các trường Việt Nam đang lên lịch mở cửa lại vào ngày 15 tháng 6. Trong trường hợp được phép mở cửa, UNIS sẽ triển khai chương trình hè với các hoạt động xã hội, mỹ thuật và thể thao. Thông tin cụ thể về chương trình sẽ được thông báo sau.
 5. Trường sẽ bàn bạc về khả năng mở cửa trường cho các gia đình trong cả mùa hè (tùy thuộc vào lịch bảo trì cơ sở vật chất thường niên và các công việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người).

Chúng tôi hi vọng những quyết định này sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay và chúng tôi khuyến khích những gia đình cần tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính đặt vấn đề với Phòng tài chính nhà trường.

Trân trọng.

Tiến sỹ Amie Pollack
Chủ tịch Hội đồng quản trị  UNIS Hà Nội

Tham khảo thêm: Thư của Chủ tịch HĐQT ngày 13 tháng 3 

 

[Korean]

UNIS 하노이 학부모분들께.

진행중인 COVID-19 위기에 대응하여 최근에 내려진 이사회 결정을 이사회를 대신하여 알려 드리고자합니다. 이사회로서 우리의 책임은 현재와 미래에 학교의 안정성을 보장하는 것입니다. 이 전례없는 불확실성과 힘든 시간 동안, 이사회는 학교장과 긴밀히 협력하여 COVID-19의 지속적인 영향을 모니터링하고, 캠퍼스 재개에 대한 결정을 검토하고, 올해 등록인원들을 모니터링하고, 내년도 등록을 모니터링합니다. 이 내용들은 학교 재정과 교직원 배치에 영향을 미치기 때문입니다. 위원회가 동등한 관심을 갖는 것은 우리 학교 공동체의 복지, 즉 학교 개학연기가 가족분들께 미치는 영향, 원격 학습의 어려움 및 이 일부 가족이 이 위기로 겪는 재정적 어려움입니다.

현재와 가까운 미래에, 계속적으로 학교에 영향을 미치는 여러 가지 요소가 있습니다. 여행 및 비자 제한과 지역당국 및 국제 정부의 의사 결정은 향후 등록 및 재정에 영향을 줄 수 있는 두 가지 예입니다.

비영리 단체로서, 우리는 프로그램 및 운영의 모든 측면을 지원하기 위해 수업료를 사용합니다. 추가 수입은 학교의 재정적 안정성을 보호하기 위해 준비금으로 할당됩니다.

이사회는 4 월 14 일 회의에서 UNIS 하노이의 재정적 안정성을 보장하면서 위기 동안 지역 사회를 지원할 다양한 옵션을 고려했습니다. 다음과 같은 결정이 내려졌습니다.

 1. 재정 지원 프로그램 개발. 이사회와 학교 리더십은 COVID-19 위기로 인해 심각한 재정적 어려움에 처한 가족에 대해 크게 우려하고 있습니다. 학생들이 UNIS 하노이에서 계속 교육을 받을 수 있도록 재정 지원 프로그램으로 가족을 지원하는 것이 최우선 과제입니다. 프로그램 및 자격에 대한 자세한 내용은 곧 알려 드리겠습니다.
 2.  2020-2021년 수업료 동결. 어려운시기에 모든 가족을 지원하기 위해 위원회는 다음 학년도 수업료 동결을 승인했습니다. 따라서 2019년 11 월에 발표된 4.5 % 수업료 인상은 내년에는 적용되지 않습니다.
 3.  2020-2021년 교수 / 직원 보상 동결. 위원회는 교사가 학습 커뮤니티의 핵심임을 알고 있습니다. 올해는 원격 교육 프로그램을 개발, 제공하기 위한 교직원들의 노력에 매우 감사합니다. 그러나 학교의 재정적 안정성에 대한 진정한 우려를 감안할 때, 이사회는 내년 모든 직원 급여를 동결하기로 결정했습니다. 2019 년 11 월에 발표 된 급여 인상은 적용되지 않습니다.
 4. 하노이 UNIS 가족을위한 무료 여름 프로그램. 이사회 및 학교 리더십은 많은 학생과 학부모가 캠퍼스 내 학습 및 활동으로부터 큰 혜택을 볼 수 있음을 알고 있습니다. 현재 베트남 학교는 6 월 15 일에 다시 문을 열 예정입니다. 캠퍼스가 재개될 경우 UNIS Hanoi는 사교 활동, 예술 및 스포츠를 포함하는 여름 프로그램을 제공 할 것입니다. 이 프로그램에 대한 자세한 내용은 나중에 제공 될 예정입니다.
 5.  학교는 여름 내내 UNIS 하노이 가족들에게 캠퍼스를 오픈할 수 있도록 노력할 것입니다 (유지 보수 일정과 모든 사람의 안전을 보장하기 위해 필요한 작업에 근거하여 가능한 공간에 대해).

우리는 이러한 결정이 어려운시기에 지역 사회를 지원하는 데 도움이되기를 원하며 지원이 필요한 가족분들은 비즈니스 사무실에 연락주시기 바랍니다.

Amie Pollack, PhD
UNIS Hanoi Board Chair

Print Friendly, PDF & Email