ES Administrators Coffee Morning with Parents – Primary Years Programme (PYP)

Dear Parents,

An essential element that is crucial to our success in the Primary Years Programme (PYP) is the partnerships we have with the parents in our community. There is research that indicates that strong links between home and school enhance a child’s experience and chance of success in learning. We would like to share our programme with you to help you develop a greater understanding of the general philosophy and elements that make up the PYP. We would like to invite you to join us for a series of PYP workshops for parents that will be held in November. These workshops will focus on what we learn about in the Elementary School and how we learn it. You will find out more about inquiry based learning which focuses on the development of conceptual understandings and the skills needed to be successful in our programme. To deepen understanding and enhance communication and engagement around these topics, we will be offering sessions in three languages: Vietnamese, Korean and English. Please join us at any of these sessions to start a conversation around the programme that your child learns through every day. Details as follows:

 • Topic: ES Administrators Coffee Morning with ES Parents – Primary Years Programme (PYP)
 • Time: 08:30 – 09:30am,
 • Date: Monday, 18 November with translation in Vietnamese;
  Wednesday, 20 November;
  Friday, 22 November with translation in Korean
 • Venue: B9-112/ES Creativity Space

 

Quý Phụ huynh kính mến!

Một yếu tố quan trọng quyết định thành công của Chương trình Tú tài Quốc tế Bậc Tiểu học (PYP) là sự hợp tác mà nhà trường nhận được từ phía cộng đồng phụ huynh của trường. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khi có sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường thì kinh nghiệm và cơ hội thành công trong học tập của học sinh cũng được nâng cao hơn. Nhà trường mong muốn được chia sẻ chương trình Tú tài Quốc tế Bậc Tiểu học với phụ huynh để Quý vị hiểu rõ hơn về triết lý chung của chương trình và các yếu tố cấu thành của chương trình. Trong tháng 11 này, nhà trường sẽ tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về Chương Trình này nhằm giúp phụ huynh hiểu về chương trình học của con tại trường và cách thức các con được học. Phụ huynh cũng sẽ được tìm hiểu về cách học tập trung vào đặt câu hỏi (Inquiry based learning) để phát triển việc hiểu lý thuyết của học sinh và các kỹ năng cần thiết để học sinh có thể hoàn thành tốt chương trình học này. Nhằm giúp phụ huynh có thể hiểu rõ hơn và có thể tham gia thảo luận tốt hơn, nhà trường sẽ tổ chức ba buổi hội thảo với ba ngôn ngữ khác nhau là Tiếng Việt, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Nhà trường rất mong phụ huynh có thể sắp xếp thời gian để đến tham dự các buổi hội thảo này. Chi tiết của buổi hội thảo bằng Tiếng Việt như sau:

 • Nội dung: Buổi hội thảo giữa Phụ huynh Việt Nam và Ban giám hiệu nhà trường về Chương trình Giáo dục Tiểu học (Primary Years Programme – PYP)
 • Thời gian: 08:30-09:30 sáng Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019
 • Địa điểm: Phòng B9-112 (Phòng Sáng tạo của Trường Tiểu học)

 

학부모님께,

PYP(Primary Years Programme) 성공의 결정적인 필수 요인은 우리 공동체내에서 학부모와 학교의 동반자적 관계입니다가정과 학교의 긴밀한 연결이 학습에 있어서 아이들의 경험과 성공의 기회를 더 높인다는 연구 결과가 있습니다학교는 PYP를 구성하는 보편적인 철학과 요소들을 더 잘 이해하실 수 있도록 프로그램을 공유하고자 합니다. 11월에 있을 일련의 PYP 워크숍에 학부모님들을 초청하고자 합니다이 워크숍은 초등학교에서 무엇을 학습하고 우리가 그것을 어떻게 학습하는지에 초점을 맞출 것입니다학부모님들은 PYP 프로그램에서 성공적으로 성취하기 위해 필요한 개념 이해력과 기술의 발달에 초점을 맞춘 조사에 기반을 둔 학습에 대해 좀 더 알게 될 것입니다이 주제들에 대해 좀 더 심층적으로 이해하고 의사소통과 관심을 높이기 위해학교는 한국어베트남어영어로 진행하는 시간을 가지려고 합니다부디 참석하시어 여러분의 자녀들이 매일 학습하고 있는 PYP 프로그램 대해 의견을 교환해주시기 바랍니다.

한국 학부모들을 위한 시간은 다음과 같습니다.

•주제: ES Administrators Coffee Morning with Korean Parents – Primary Years Programme (PYP)

•날짜 및 시간: 08:30 – 09:30am, Friday, 22 November 2019

•장소: B9-112/ES Creativity Space

Kind regards,
Joshua Smith
PYP Coordinator

Print Friendly, PDF & Email