Re-run of the Board Communications re: Family Credit

For your convenience, this is a repeat of the Board Communication issued to all families on May 18, 2020…

Vietnamese, Korean and Japanese Translations exist below.

Dear Parents,
It is wonderful to see the campus alive with our students, fully engaged in learning and happily adapting to the campus operating regulations that remain to safeguard our community.

The Board of Directors has met regularly during this crisis to support our Head of School and her team. The Board continues to take a strategic perspective with respect to the School’s financial stability in order to protect the long term stability of your child/ren’s education. We have been closely monitoring the finances of the School for this current fiscal year including savings made through cost-controls during shut down, and unplanned costs involved in transitioning to online learning, implementing safety measures required to satisfy local authority conditions and provision of a month-long summer programme for all students.

We know that the COVID-19 crisis has resulted in many challenges for our families, some of which were exacerbated by the demands of supporting Distance Learning during the required campus closure. Decisions to freeze 2020-2021 tuition fees at the current rate and the development of a Financial Assistance Programme were made to support families during the ongoing crisis. While we believe we remain in the midst of this crisis, the Board has reviewed projected scenarios for next year and is now able to confidently take additional measures to support our community.

To respect the challenges that some of our families faced during the period of Distance Learning, the Board of Directors has approved the provision of a one-time credit per student for all families to the value of:

 • Discovery-Grade 5: $1,300 USD
 • Grades 6-12: $1,000 USD

In the case of outstanding payments for 2019-2020, the credit will be automatically applied by the Business Office to support settling this balance.

For returning families, the credit will be applied to the Household Account for 2020-2021 and families can choose to use it to off-set invoices as follows:

 • Tuition 2020-2021 (for self-paying families)
 • Services including, Bus, Canteen, CoCurricular Activities including Academies (Aquatics, Tennis or Music) or travel (MUN, team sports, arts festivals) and School Store.

Families leaving at the end of 2019-2020 will be contacted directly by the UNIS Hanoi Business Office.

Families who do not wish to take advantage of this family credit may direct the funds to the School’s reserves, or to one of the School’s philanthropic projects (Financial Assistance Programme, Scholarship Programme, Emergency Relief Fund for service partners or the UNIS Impact Fund).

I would like to take this opportunity to once again thank you for your support during this time. The extraordinary resilience and solidarity that many have demonstrated has been inspirational and a source of gratitude to those of us in service to the UNIS Hanoi community.

Yours sincerely,
Dr Amie Pollack
Board Chair

 

Vietnamese: 

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh quay trở lại trường học tập và dần dần làm quen với những quy tắc trong khuôn viên trường nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng của chúng ta.

Trong bối cảnh khủng hoảng này, Hội đồng Quản trị Nhà trường đã làm việc thường xuyên nhằm hỗ trợ Giám đốc trường và tiếp tục đưa ra những biện pháp mang tính chiến lược về ổn định tài chính Nhà trường, đảm bảo chất lượng dạy và học cho học sinh. Chúng tôi đã và đang theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính của năm học này, bao gồm những khoản tiết kiệm nhờ cắt giảm chi phí khi đóng cửa Trường trong dịch COVID-19, và những khoản chi phí phát sinh của việc chuyển sang việc dạy và học từ xa, việc thực hiện các biện pháp an toàn để đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương, và việc cung cấp chương trình hè miễn phí kéo dài 1 tháng cho toàn bộ học sinh Nhà Trường.

Chúng tôi hiểu rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã dẫn đến nhiều thách thức cho không ít gia đình, đặc biệt là trong việc hỗ trợ dạy và học từ xa trong thời gian Nhà trường bắt buộc đóng cửa. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định không tăng học phí cho năm học 2020-2021 và xây dựng chương trình Hỗ trợ tài chính cho các gia đình học sinh. Trong khi chúng tôi tin rằng chúng ta vẫn đang ở giữa của cuộc khủng hoảng này, HĐQT cũng đã xem xét kĩ lưỡng các kịch bản khác nhau cho năm học tới và đến nay có thể mạnh dạn đưa ra thêm những biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ cho cộng đồng chúng ta. Nhằm ghi nhận những thách thức mà một số gia đình phải đối mặt trong giai đoạn học từ xa, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt việc cung cấp khoản tín dụng một lần tính trên mỗi học sinh cho toàn bộ các gia đình hiện đang theo học tại trường* với giá trị như sau:

 • Discovery-Khối 5: $1,300 USD
 • Khối 6-12: $1,000 USD

Đối với các khoản chưa thanh toán của năm học 2019-2020, khoản tín dụng sẽ được phòng Tài chính Kế toán tự động áp dụng để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ này.

Đối với những gia đình có con tiếp tục theo học năm học tới, khoản tín dụng sẽ được áp dụng vào hệ thống thanh toán của từng gia đình với phòng Tài chính Kế toán cho năm học 2020-2021 và các gia đình có thể lựa chọn tính trừ vào các hóa đơn như sau:

 • Học phí năm học 2020-2021 (dành cho các gia đình tự chi trả học phí và không phải là một phần trong gói phúc lợi do cơ quan chi trả)
 • Các dịch vụ ở trường bao gồm xe buýt đưa đón, căng tin, các hoạt động ngoại khoá (Bơi, tennis, Âm nhạc) hoặc chi phí đi lại (MUN, thi đấu thể thao, và festival nghệ thuật) hoặc Cửa hàng của Nhà trường.

Đối với những gia đình sẽ chuyển đi sau năm học 2019-2020, phòng Tài chính Kế toán sẽ liên hệ trực tiếp để giải đáp. Những gia đình không muốn nhận khoản tín dụng này có thể yêu cầu chuyển tín dụng sang Quỹ dự phòng của Nhà trường hoặc cho một trong những dự án thiện nguyện của trường (Chương trình Hỗ trợ tài chính, Chương trình Học bổng, Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tác của Chương trình Dịch vụ cộng đồng, hoặc cho Quỹ Impact Fund của UNIS)
Tôi muốn nhân cơ hội này xin được gửi lời cám ơn về sự ủng hộ của các gia đình đối với nhà trường trong thời gian qua. Tính kiên cường và sự đoàn kết phi thường mà nhiều thành viên đã thể hiện thực sự là nguồn cảm hứng và động lực đối với tất cả chúng tôi – những người phục vụ cho cộng đồng UNIS Hà Nội.

Trân trọng,
TS. Amie Pollack
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

*không bao gồm các gia đình giáo viên của trường

Korean:

학부모님들께,
캠퍼스가 학생들을 맞이하여 살아나는 모습을 보니 참으로 기쁩니다. 학생들은 배우고자 하는 열의에 차 있으며, 우리 모두를 위한 안전규칙을 잘 따라주고 있습니다.

이사회는 이 기간동안 학교장과 팀을 지원하기 위해 정기적으로 미팅을 가지고 있습니다. 교육위원회는 자녀분들의 교육을 장기적으로 지속해서 유지하고자 합니다. 따라서 학교의 재정과 관련하여, 안정적인 전략수립을 고수합니다. 학교는 올해 회계년도의 학교 재정을 면밀히 모니터링 하고 있습니다. 모니터링은 셧다운(개학연기) 동안 관리를 통한 비용 절감, 온라인 학습으로의 전환으로 인한 계획에 없던 비용, 지역 당국의 개학 조건을 한 달동안 만족시키는 데 필요한 안전조치 비용, 모든 학생들을위한 장기 여름 프로그램을 포함합니다.

COVID-19 위기로 인해 가족 여러분들이 많은 어려움을 겪고 있다는 것을 학교는 잘 알고 있습니다, 그 중 일부 가족은 캠퍼스 개학연기 중 원격 학습 시행으로 인해 어려움이 심화되었습니다. 학교는 현재의 금리로 2020-2021년 수업료를 동결하기로 결정하고 재정 지원 프로그램을 개발하여 진행중인 위기 동안 가족분들을 지원합니다. 우리는 아직도 위기에 처해 있다고 생각하지만, 이사회는 내년 시나리오를 검토했으며 이제는 지역 사회를 지원하기 위해 추가 조치를 취할 계획입니다.

몇몇 가족분들이 개학 연기 시기에 처해있는 몇몇 가족분들을 위해, 이사회는 모든 가정을 대상으로 한 학생당 크레딧을 아래와 같이 공표해드립니다:

 • (D-G5) 디스커버리 – 5학년 : $1,300 USD
 • (G6-G12) 6학년 – 12학년 : $1,000 USD

2019-2020학년의 미결제 금액이 남아있으신 경우,학생당 크레딧을 잔액 결제분으로 자동으로 소진합니다.

학교로 돌아오는 가정의 경우 2020-2021 년의 하우스홀드 계정에 크레딧이 쌓이며 다음과 같은 내역에 한도 내에서 여러번에 걸쳐 사용할 수 있습니다.

 • 2020-2021학년도 학비(*자체부담 가정에 한해. 고용주 및 회사에서 학비를 보조하는 경우 제외됩니다.)
 • 스쿨버스, 캔틴, 코-커리큘러 활동(CoCurricular) -수영, 테니스, 음악등- 혹은 스쿨여행(MUN, 팀 스포트, 예술 페스티벌), 혹은 학교 상점과 같은 서비스에서 사용가능합니다.

2019-20학년도를 마지막으로 학교를 떠나는 가족분들께는 UNIS 하노이 비지니스 오피스가 직접 연락을 드릴 것입니다.

이 크레딧을 이용하지 않으려는 가족은 기금을 학교의 준비금 또는 학교의 자선 사업 (금융 지원 프로그램, 장학금 프로그램, 서비스 파트너를 위한 긴급 구호 기금 또는 UNIS Impact 기금)으로 보낼 수 있습니다.

이 기회에 다시 한 번 귀하의 성원에 감사드립니다. 많은 분들이 보여준 유연성과 연대는 UNIS 하노이 공동체를 위해 봉사하는 우리들에게 영감의 원천이자 무한한 감사의 근원입니다.
Yours sincerely,
Dr Amie Pollack
Board Chair
아미 폴락이사회장 배상

Japanese:

保護者の皆様
キャンパスに生徒達と共に活気が戻って来たことをとても嬉しく思います。生徒達は学習に積極的に取り組み、また衛生安全面で必要な新しい規則にも前向きに適応しています。

理事会はこの危機的な状況の中、定期的に会合を持ち、学校長およびリーダーシップチームを支援して来ました。皆様のお子様の教育を長期にわたって守れるよう、学校の経済的安定を視野に戦略的な見通しを立てています。我々は本校の今会計年度の財政状況を密接に監視してきました。これには閉校中のコスト管理による経費節約の他、予算に含まれていなかった追加コスト(オンライン学習への移行経費、政府の指示による衛生安全対策の経費、全在校生に提供される1ヶ月間のサマープログラムの経費)が含まれます。

今回のCOVID-19はUNIS Hanoiの家族に困難な状況をもたらしました。そのひとつに学校閉鎖を命ぜられた期間中、家族がオンライン学習への対応を余儀なくされたことが挙げられます。危機的状況の中、本校の家族への支援策として、2020-2021学年度の授業料を本学年度と同じレベルに凍結し、また経済支援プログラムを設立しました。この困難な状況はまだ続くと考えられますが、理事会は来年度に向けた筋書きを検討し、コミュニティに対してさらなる支援策を打ち出すことができると確信しました。

オンライン学習の期間に一部の家族が直面した問題を鑑み、理事会は全ての生徒に一人当たり一回のみ以下の金額を付与します

 • Discovery-Grade 5: $1,300 USD
 • Grades 6-12: $1,000 USD

2019-2020学年度の授業料等の未払いがある場合は、ビジネス・オフィスはこの金額を自動的にその支払いに充当します。

来年度に継続して在籍する生徒の家族については、この付与金は2020-2021学年度の家族の会計アカウントに入金され、家族はこれを次の支払いに使うことができます。

 • 2020-2021学年度の授業料の一部として(授業料自己負担の家族の場合)
 • スクールバス費、キャンティーンの食費、コーカリキュラー・アクティビティの費用(水泳・テニス・音楽アカデミーの参加費、MUN・チームスポーツ・アートフェスティバルなどの遠征費等)、スクール・ストアでの物品購入

2019-2020学年度末でUNIS Hanoiを去られる家族については、ビジネス・オフィスが直接連絡を差し上げます。

この付与金の利用を希望しない家族については、これを学校の準備金や学校の慈善活動プロジェクトのいずれか(経済支援プログラム、スカラシッププログラム、サービスラーニングのパートナーやUNISインパクト・ファンドが支援する緊急支援基金)に当てることができます。

この困難な状況の中、皆様のご支援にお礼申し上げます。私たちは多くの方々が見せてくださった素晴らしい対応力や団結力に感動するとともに、感謝の念を禁じ得ません。

エイミー・ポラック理事会会長

Print Friendly, PDF & Email