Community Meetings with the Head of School – Strategy 2023

Dear Parents,

You are invited to attend a Community Meeting with the Head of School and Senior Leadership on October 1 from 8.30 – 9.30 in B8b/115. 

This year UNIS Hanoi is developing the next Strategic Plan – Strategy 2023 (which begins next school year). At this meeting, the Head of School will explain the planning process and organise a parent activity that enables community input into the Strategic Plan.

Following the presentation by the Head of School, parents will attend a panel presentation led by the Elementary School, Middle School and High School Principals and Directors sharing goals for the year ahead and divisional celebrations.

Please note: To maximize engagement and community input the same session will be repeated in Korean and Vietnamese with the support of our parent volunteers.  If you prefer to attend a translated session the dates are:

Korean language – October 3 (9.00 – 10.30 / B8b-115)

Vietnamese language – October 3 (19.00 – 20.30 / B8b-115)

Japanese language – October 1 (8.30 – 10.00 / B8b 118) two tables for Japanese parents will be reserved and the meeting resources translated and shared. 

Looking forward to seeing you at the meeting,

친애하는 학부모 여러분,

여러분을 10월3일 오전9시~10시30분 B8b/115실에서 열리는 학교장 및 초중고 교장 선생님들과의 커뮤니티 면담에 초대합니다. 본 미팅은 학부모 자원봉사자들께서 통역을 해주실 예정입니다.

유니스 하노이는 올해  ‘전략 2023’ 이라는 전략적 계획을 수립하고 있습니다. 본 커뮤니티 면담에서 전체 교장 선생님이 계획 과정을 설명한 후, 커뮤니티가 전략적 계획에 참여할 수 있도록 학부모 활동을 조직할 것입니다.

전체 교장 선생님의 발표에 이어 학부모님들은 학교급별로 나뉘어 초, 중, 고 교장선생님들과 면담하는 시간을 갖습니다.

Kính gửi Quí Phụ Huynh Việt Nam,

Trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự buổi họp giữa phụ huynh Việt Nam với Giám đốc và Hiệu trưởng Nhà trường vào ngày 3 tháng 10 từ 19h00 đến 20h30 tại phòng 115, tòa nhà B8b.  Sẽ có phiên dịch tiếng Việt cho buổi họp này.

Năm nay nhà trường đang triển khai xây dựng Kế hoạch Chiến lược tiếp theo – Chiến lược 2023.  Trong buổi họp này, Giám đốc Nhà trường sẽ giải thích quy trình lập kế hoạch và sẽ tổ chức một hoạt động cho phụ huynh để khuyến khích cộng đồng tham gia vào việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược 2023.

Sau phần thuyết trình của Giám đốc Nhà trường, phụ huynh có thể lựa chọn tham dự một trong các phần thuyết trình của Hiệu trưởng trường Tiểu Học, Trung học hoặc Cấp 3.

Jane McGee, Scott Schaffner, Marc Vermiere and Megan Brazil

Print Friendly, PDF & Email